निश पर्यटन

इको एवं वन्‍य-जीव पर्यटन, माइस पर्यटन, सतत पर्यटन, क्रूज़ पर्यटन, गोल्‍फ पर्यटन, पोलो पर्यटन, चिकित्‍सा पर्यटन, निरोगता पर्यटन के कार्य ।